Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

 

 

A „flow”...

Csíkszentmihályi Mihály pszichológus után szabadon.

...csak érintőlegesen, a teljesség igénye nélkül!

- A szükségesnél kell maradnom. Magáról senki se beszéljen. A szó veszélyes. Ha kitárul előttem egy itteni élet, elvesztem erőim. A boldog különállás részvétté válik: együtt sírok és örülök, de már nem választás szerint. -

 „...a flow-t egy olyan állapotként határozta meg, amikor az ember teljesen elmélyül abban, amit csinál.”

Az elmúlt évtizedekben világsikert elérő és számtalan területen alkalmazott elmélet szerint a koncentrálás és a kontroll érzése ilyenkor nagyon magas, az ember úgy érzi, energiái megtöbbszöröződnek, eltölti az önmegerősítés, a kiteljesedés és az elégedettség érzése. Ezt az érzést bármilyen tevékenység kiválthatja, sportolás, művészeti tevékenység éppúgy, mint futószalag melletti munka, a lényeg, hogy a tevékenységnek konkrét célja legyen, és a kihívást optimális szintre helyezzük.”

Sűrítve így lehet a lelki jelenségek hordozója, ám ez félrevezető – valami különféle, a testtől mint jelenség, lényegileg – mintha különböző hordozója volna... a „flow” is félreértésre adhat okot, miként a pszichológia mint lélektan elnevezés is... pláne ma. Régen a szó maga pontos jelentését minden félreértést kizáróan meghatároztuk... ekként és eredetileg még a lelki jelenségeket a lélek megnyilvánulásainak vélték, ám ez egyeseknek még ma is megértési nehézségeket okoz az, hogy lelki jelenségről beszélünk, de lélekről nem. Ezek gondolják meg, hogy a „lelki” melléknév, jóllehet formája a lélekre utal, puszta elnevezés, s nem valamilyen tényállás vagy felfogás kifejezője – éppoly kevéssé az, mint pl. egy személy neve. A lelki jelenségek, éppúgy, mint fiziológiai jelenségek, az élő organizmusnak, illetve valamilyen szervi rendszerének megnyilvánulásai.

A „flow” egy szó – és akként illő (illeszthető) valamire is, miként az életjelenségek sohasem találhatók egymagukban, hanem mindig az életjelenségek egész rendszerében, éspedig a folyamatoknak abban a láncolatában és körforgásában, amelyet életnek nevezünk. Mindennek meghatározott helye és szerepe van... azt a megállapítást, hogy az életjelenség lelki jelenség (és fordítva), helyesen kell értelmeznünk – szigorúan véve csak arra vonatkozik, hogy a lelki jelenség kizárólag élő organizmussal kapcsolatban figyelhető meg... tehát biológiai – vagyis az egyéni élet fenntartásában betöltött funkciója gyakran éppen a társadalmi életformának vagy munkafolyamatnak mint fő emberi cselekvésformának az elemzéséből érthető meg (!) Környezethez való viszony, szervezet és a környezet viszonya, tehát, hogy a környezet megváltozik... amiként itt kapcsolódik hozzá a cselekvés... viselkedés, magatartás és az alkalmazkodás bizonyos formái – minden megmozdulásnál igazodni kell az objektív valóság téri rendjéhez, egyrészt a mozgás céljának elérése, másrészt az akadályok elkerülése végett. A cselekvés csak így tudja feladatát teljesíteni: a környezethez való viszonyt vagy a környezetet úgy alakítani, hogy azt éppen kihasználja... tehát végérvényként mint biztosíték, hogy a cselekvést maga az objektív valóság határozza meg! Ám nem közvetlenül történik – az objektív valóság a különböző fizikai erőhatások és az idegrendszerben végbemenő folyamatok közvetítésével idézi fel a cselekvést – és a kör bezár- megint a lelki jelenségeké, amelyek irányítják a cselekvést – aszerint, hogy mit lát, hall, szagol, tapint, stb. - amit érez, amire emlékszik és aszerint is, amit elképzel, elgondol, amit tud, ami után vágyik, amit akar stb. A lelki jelenség ilyetén valóságtükröző és cselekvésirányító szerepének tesz eleget!

Számomra a „flow” már csak- azért is érdekes, mert megértéséhez tekintetbe kell venni a determinizmus elvét úgy, hogy a külső hatások mindig a belső feltételeken keresztül érvényesülnek- egységes folyamat, miként a motiváció, az akarat a célképzet stb. beletartozik, ezért a cselekvés maga is lelki folyamat!

A nagyon határozott benyomás egyéni jellege kirívó: ekként rájuk mondjuk, hogy egyéniségek „individuum” - az egyén lelki élete oszthatatlan egész. És akkor belép a tudatosság... látok valamit, minden további nélkül tudom- azaz hogy látom... jelege nem rejtélyes, csupán azt jelenti tudunk róluk – ugyanúgy tudunk róluk mint más dolgokról, amelyeket látunk, vagy hallunk. Belső tapasztalat, külső tapasztalás- emlékezések, vágyak, törekvések, motívumok stb. befolyásolják, akként, hogy a tudás sem szükségszerűen tudatos- de fontos mozzanat, az emberek lelki életének és cselekvéseinek magasabbrendűségét elsősorban ez biztosítja! Világnézeti szempontból persze ismerjük más megnyilvánulásait is, a szükségszerű közvetlen tudás sem ad pontos megbízhatóbb tudást.

 

...miként lehet felismerni a tehetségeket az iskolákban? „Mi ezt játékos formában mérjük. Szerintem a tehetség nem annyira a logikus észtől függ, ennél sokkal összetettebb, főként a kíváncsiságon alapul. Ez pedig jól mérhető. Ez azért fontos, mert a tehetséges, azaz a kíváncsi gyermekek nem feltétlenül lesznek sikeresek. Ehhez támogató környezet is kell.”

Bizony és a mai iskolákban épp a lényeg veszik el, maga a gyerek! Beszéd, viselkedés- a nyert összbenyomás- összkép, indulati állapot, a cselekvési körülmények – a szociális érzékelés és a másik ember itt, akinek hamis a beszámolója, mímel, vagy megjátszik valamilyen magatartást, hogy megtévessze a szemlélőt- hazudik... azután az életérzés, a léthelyzet, a standardizálás, az értelem, az intelligencia, a tesztek- és a típusokba való sorolás... élménybeszámolók, teljesítmények, reagálások a külső hatásokra... esetleg kiugró megegyezések vagy tipikus különbségek alapján szerzett adatok, sokszor nem biztosíték arra, amire felhasználják, nevezetesen- ezek csak kísérletezések a gyerekkel. A legnagyobb hiba ma az a megkülönböztetés, ahogy őket csoportokba osztják. Az is ostoba, aki kitalálta- a gyereket semmire nem motiválja sőt, visszahúzza és lelki egyensúlyában labilissá is teszi. A környezete negatív és épp a megkülönböztetéssel... ekként kíváncsiságuk is lelombozva! Nincs ösztönző- a támogató közösség sincs meg- csak új béklyóba veri a gyereket.

És mert a politika is beleavatkozott az oktatásba, így veszik a szakmaiság is... a haszonelv és az érdek mindennek mozgatója- vele a kizárólagos pénzszemlélet!

 

Ha az a célod, hogy sok pénzt keressél, és az emberek azért ismerjenek el, mert sok a pénzed, akkor nem élvezheted a flow-t, mert az ilyen siker egy külső dolog. Ha a pénzre hajtasz, akkor téged lehet pénzzel motiválni, csak abban nem lesz flow. Sajnos nem tudunk két világban élni egyszerre. Ami a pénztelenséget illeti, Buddha azt mondta a nevezetes nyolc boldogságról szóló beszédében, hogy a legfontosabb az, hogy olyan dolgot csinálj, ami lelkileg épít másokat. Buddha nem beszélt a pénzről, nem ez a boldogság útja.”

A vágy feltételezi a szükségletet s olyan mértékben lesz a vágyból kívánság, ami új formát ad pszichikus tartalmának – tudatosabbá tétele benne alakul a személyiségben- a személy viszonyainak többé-kevésbé bonyolult összessége közvetíti és határozza meg, így lesz a minőségi különbségből mennyiségi, miként a viszony kiegészítő hatásánál fogva egy olyan szükséglet, amely gyenge vágyat eredményez, erőteljes kívánság mellett, ám az is megtörténhet, hogy egy szükséglet (pl: pénz)- erős vágyat eredményezhetne, mégis gyenge kívánságot vált ki, mert a vágy elemeit gátolják a kívánságban foglaltatott, a vággyal ellentétes tendenciák! Új szükségletek az érdekekhez kapcsolják... tevékenység, sokrétűség, a társadalmi élettől rászabott feladatok konkretizálják a folyamatokat... az élet eszköze és életszükséglet! Boldogság helyett zavar volna? A körülmények rá való irányultsága ama specifikussága, amely az érdeklődés szubjektív oldalát adja. Buddha és „más” tárgy-nélküli... és tárgy nélkül érdeklődés nem létezik. Az érdeklődés a személyiség virulásának a megnyilvánulása, olyan motívum, amely tudatossá vált jelentőségénél és emocionális vonzerejénél fogva hat.

Ha valami érdekel, az azért érdekel, mert tetszik!

Az érdeklődés nem a gyermek állítólag önmagába zárt természetének produktuma, hanem a környezettel való érintkezésből keletkezik, fejlődésére különleges hatást gyakorolnak a környezetében lévő emberek. Az szükséges, hogy ezek a hatások ne csupán spontán módon jöjjenek létre. A pedagógiai folyamatoknak tudatosan kell irányítania az érdeklődés alakulását... az érdeklődés jelentőségének hangsúlyozása a pedagógiai folyamatban egyáltalán nem célozza azt, hogy az oktatás alkalmazkodjék a tanulók már meglévő érdeklődéséhez. A tantárgyak kiválasztásában a pedagógiában a nevelési feladatokon, objektív meggondolásokon kell alapulnia. Érdeklődés objektívan kell irányítania... az érdeklődést sem fetisizálni, sem pedig figyelmen kívül hagyni nem szabad: tanulmányozni és irányítani kell. Ezért is mondom, hogy a politikus mint a suszter, maradjon a maga kaptafájánál... a serdülőkorban még a szakmai irányultság a hivatás iránti érdeklődésnek, lényeges szerepet játszik... a késői szilárd érdeklődés itt, így a hivatás bánja, individuális különbségek okán. Az eszmény a viselkedés komplexumaként adja a viselkedési normákat... erkölcsiekben a kötelességről alkotott fogalmaink is szabályozzák magatartásunkat. Akik mindent tudnak, azok semmit nem tudnak, tehát megint a politikusok beleszólását nehezményezem az oktatásban és – hogy ne uralkodjanak érzelmeinken, akaratunkon, pláne ne a pedagógiában... ahol csak az állóvizet keverik fel, ekként szagos már minden! Az eszmény úgy sem az, ami az ember a valóságban, hanem az, ami lenni szeretne!

A személyiség szükségletei, érdeklődései, eszményei, beállítódásai és tendenciái, s általában irányulásának tanulmányozása arra a kérdésre ad választ, hogy mit akar az ember, és mire törekszik.

Legyen ez a szakemberek dolga, de nem „Pöccsel” és nem is „Beccsel” megszabva, ezekkel elmélyülni nem lehet, a „flow” nincs jelen – mert a lényeg a pedagógus és hogy ő mit tud tenni... ez már hozza- miként adott is a végzettséggel, hogy képessége és a tehetség ott van! Nem az árulkodásban, mint azt a KLIK elvárja- s politikai utasításban sem. Senki nem egyforma, sem a gyermek sem az ember (a felnőtt) és ez már az intelligencia kérdésköre, miként fest a különbözőségben, de hiszen ez a szép benne! Orbán csak szánkázzon a szinteken, élvezze a „flow” állapot hatását- politikusi mivoltából úgyis hiányzik mindig egy elem (pl. a kontroll), a hatás hatástalan marad... a politikusok meg tegyék képviseleti munkájukat, a tanár meg oktasson s adja hozzá az egyéni érzelmi képességeit is, a saját gondolkodását, képességeinek sajátos együttesét, akkor a gyermek nem vall kárt. A nehéz problémák megoldását hagyjuk a szakemberre. Laikusok kíméljék gyermekeinket! A foci a pástra való, a testnevelés órákon gyakorolható, de a tantervből kihagyható!

 

hatástalan hatás

 

Rázd meg a fejed Komám!

Mit érzel

lötyög?

Bezápultál – kár...

- elmélyülten magadban a megtapasztalás -

időd

csak a haszonról szól

a nyelv sem kedves

már

fintorokkal telt

mint a kitaposott cipő

érdes csámpja-

igazsága

a hivalkodó pusztulásnak...

- épp cseréli lét-díszeit – hogy már tárva -

lásd- miként vagyok!

 

...s a jobb-vállat rándító sompolyok okán

az „illó villanásnyi” érzelem benned is

melynek okán itt

már

dolgod tovább-csinálni másnak kell -

 

...az érzelmes képzelődést

miként az áradás is egyre nő

benned és veled

így belülről

...egyre csak a hatástalan hatás adja

rád új ruháját

s eljő

az erőtlen erő is mert eljő

ekként magasodsz majd ki

romjaidból

midőn

a gyengülő termékenység

erőszakos

jelei közt virágzón” – sérthetetlen

sugárzik szét a biztatás -

 

ámbár

feléd már akként

ahogy „a bújó hervadás kárörvendőn”

kitör – s már rajtad a frász – (szőke)

 

2015. 11. 11.

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 52
Tegnapi: 278
Heti: 1 133
Havi: 4 278
Össz.: 373 389

Látogatottság növelés
Oldal: A "flow"...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »